24 listopada 2022

Pedagog, oligofrenopedagog, trener, coach, terapeuta osób z autyzmem, diagnosta i terapeuta procesów integracji sensorycznej, specjalista w zakresie socjoterapii, treningu umiejętności społecznych, w trakcie studiów z zakresu psychologii klinicznej. Specjalista w zakresie organi-zacji i zarządzania oświatą oraz funduszami europejskimi. Diagnosta i terapeuta psychopeda-gogiczny.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno z dziećmi, jak i osobami doro-słymi. Autor i koordynator wielu projektów dotyczących m.in. profilaktyki zaburzeń psy-chicznych dzieci i młodzieży, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościa-mi, ochrony i promocji zdrowia.
Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Bydgoszczy, prezes Fundacji Wspierania Dzieci i Rodzin „Supełkowo”. Na co dzień pełni obowiązki dyrektora Niepublicz-nej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka” WSG w Bydgoszczy oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademickiego Cen-trum Rozwoju Dziecka” WSG w Inowrocławiu.
Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki, autor licznych artykułów naukowych, m.in. dotyczących edukacji włączającej, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, problema-tyki uzależnień, przemocy w rodzinie. Zainteresowania diagnostyczno-terapeutyczne oraz na-ukowe oscylują m.in. wokół psychiatrii środowiskowej, diagnostyki oraz terapii osób z zabu-rzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju, zachowania, osobowości.
„W pracy najważniejszy jest dla mnie Człowiek oraz tworząca się relacja terapeutyczna, która umożliwia zaplanowanie oraz organizację efektywnego procesu wsparcia/terapii w dążeniu do jak najlepszej jakości życia.”

Mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz