Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca

lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych.

Fundacja „Równik” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Pora na Seniora”. W ramach projektu została stworzona przestrzeń dla Seniorów w której nauczymy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi e-usług np.: e-zdrowie, e-bankowość, e-kultura, e- nauczanie. W celu integracji będą realizowane wydarzenia kulturalne: wyjście do kina, teatru, muzeum oraz dwa wydarzenia zorganizowane pod życzenie Seniorów.

Zapraszamy do udziału osoby w wieku 60+ z dysfunkcją wzroku, mieszkańców miasta Bydgoszczy.

 

 

 

 

  • podniesienie kompetencji społ-zaw;

  • zwiększenie motywacji do działania;

  • wzmocnienie wiary we własne możliwości;

  • podniesienie samooceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie,

  • zmniejszenie marginalizacji i izolacji społecznej;

  • nabycie umiejętności społecznych oraz umiejętności kreatywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

CELE

pomoc dla seniora

 

Naszym głównym celem jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań w oparciu o programy aktywności lokalnej, z wykorzystaniem usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz działań środowiskowych.

Nowości

Oczekiwane rezultaty:

Pomoc dla seniora

Narzędzie REAKTIV50+

Narzędzie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników w wieku 45+ oraz instytucji rynku pracy.

Umożliwia ono skorzystanie m.in. z modułu diagnostycznego, który służy do diagnozy predyspozycji i kompetencji pracowników pod kątem zarzadzania ich efektywnością. W wyniku diagnozy pracodawca otrzymuje zestaw rekomendacji (m.in. scenariusze szkoleniowe, wzory dokumentów, scenariusze treningów dla pracowników), które są dodatkowo sprawdzone pod kątem korzyści i kosztów. W ramach rekomendacji na platformie dostępne są gotowe instrukcje i scenariusze do samodzielnego wykorzystania przez pracodawców.


Poziom efektywności pracownika zmienia się wraz z wiekiem, niezależnie od tego jaki zawód on wykonuje i jakie stanowisko zajmuje. Dynamika tych zmian zależy od rodzaju pracy. Narzędzie REAKTIV50+ umożliwia śledzenie tych zmian i reagowanie na nie w taki sposób, by utrzymać wysoką efektywność i motywację do pracy, co przekłada się nie tylko na lepsze wykorzystanie zasobów pracy, ale także wyższy poziom satysfakcji pracownika oraz wydłużenie jego aktywności zawodowej.

Narzędzie jest dostępne na stronie www.reaktiv.bydgoszcz.pl (po zalogowaniu). Narzędzie opracowane zostało na bazie współpracy ponadnarodowej w ramach projektu „REAKTIV50+ - model zarządzania efektywnością pracowników” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ze stowarzyszeniem PROBENS (partner z Hiszpanii). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie trwa nabór przedsiębiorstw z sektora MŚP zainteresowanych wdrożeniem narzędzia, formularze zgłoszeniowe można pobrać na:
www.pte.bydgoszcz.pl/PROJEKTY/REAKTIV
e-mail: reaktiv@pte.bydgoszcz.pl

WIĘCEJ

Kontakt

Sklepik szkolny  

 

 

Szanowni Państwo

We współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczynamy zbiórkę darów dla kobiet i dzieci z Ukrainy przebywających na Błoniu, w hotelu Tossta.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla seniorów i ciągle powtarzające się zapytania o pomoc w naprawie komputera lub telefonu, skłoniło nas aby stworzyć program który, kompleksowo by pomagał seniorom w drobnych pracach w domu lub naprawą sprzętu komputerowego

 

Pilotażowy program "Pomocna Dłoń dla Seniora"

Bydgoszcz pomoc seniorom pomocna dłoń

pomocna dłoń dla seniora

szkolenia dla seniora Bydgoszcz