WIĘCEJ

Zrealizowane

więcej

Klub Seniora "Integracja+”

Klub seniora "Aktywni seniorzy"

W ramach uczestnictwa w Klubie Seniora przewidziano formy wsparcia, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym

Cykl międzypokoleniowych wydarzeń, spotkań plenerowych, warsztatów, koncertów, pikników i szkoleń... wszystkie z seniorem w centrum uwagi. Bawiliśmy się i świętowaliśmy do 12 do 18 czerwca 2022 roku. 

Kontakt

WIĘCEJ

Narzędzie REAKTIV50+

Narzędzie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników w wieku 45+ oraz instytucji rynku pracy.

Umożliwia ono skorzystanie m.in. z modułu diagnostycznego, który służy do diagnozy predyspozycji i kompetencji pracowników pod kątem zarzadzania ich efektywnością. W wyniku diagnozy pracodawca otrzymuje zestaw rekomendacji (m.in. scenariusze szkoleniowe, wzory dokumentów, scenariusze treningów dla pracowników), które są dodatkowo sprawdzone pod kątem korzyści i kosztów. W ramach rekomendacji na platformie dostępne są gotowe instrukcje i scenariusze do samodzielnego wykorzystania przez pracodawców.


Narzędzie jest dostępne na stronie www.reaktiv.bydgoszcz.pl 

Pomoc dla seniora

Oczekiwane rezultaty:

Nowości

Naszym głównym celem jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań w oparciu o programy aktywności lokalnej, z wykorzystaniem usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz działań środowiskowych.

pomoc dla seniora

CELE

 

  • podniesienie kompetencji społ-zaw;

  • zwiększenie motywacji do działania;

  • wzmocnienie wiary we własne możliwości;

  • podniesienie samooceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie,

  • zmniejszenie marginalizacji i izolacji społecznej;

  • nabycie umiejętności społecznych oraz umiejętności kreatywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Fundacja „Równik” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Pora na Seniora”. W ramach projektu została stworzona przestrzeń dla Seniorów w której nauczymy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi e-usług np.: e-zdrowie, e-bankowość, e-kultura, e- nauczanie. W celu integracji będą realizowane wydarzenia kulturalne: wyjście do kina, teatru, muzeum oraz dwa wydarzenia zorganizowane pod życzenie Seniorów.

Zapraszamy do udziału osoby w wieku 60+ z dysfunkcją wzroku, mieszkańców miasta Bydgoszczy.

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca

lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych.

 

kontakt - 509 633 635, 506 403 366, 530 100 146