Statut Fundacji 

Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi
  w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej w przypadku jej prowadzenia,
 7. działalności gospodarczej
 8. innych działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.

Władze i zarząd Fundacji

 

Władzami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Cele i działania Fundacji

 

 1. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej kobiet i mężczyzn mieszkańców wsi i miast.
 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

 

 

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

POBIERZ STATUT

Postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Równik” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Panią Dorotę Wierzgała zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kamilę Gort w dniu 05.02.2019r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 27/2 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Czym zajmuje się fundacja?

Statut