Statut

Czym zajmuje się fundacja?

Postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Równik” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Panią Dorotę Wierzgała zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kamilę Gort w dniu 05.02.2019r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 27/2 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

POBIERZ STATUT

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i działania Fundacji

 

 1. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej kobiet i mężczyzn mieszkańców wsi i miast.
 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

 

 

Władze i zarząd Fundacji

 

Władzami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Majątek i dochody Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej w przypadku jej prowadzenia,
 7. działalności gospodarczej
 8. innych działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.

Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi
  w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.

Statut Fundacji