Środki na leczenie i rehabilitację Mateusza pozyskane przez Fundację od darczyńców w ramach zbiórki, zostaną wydatkowane w kwocie pomniejszonej o koszty poniesione przez Fundację w związku z jej organizacją, w tym na opłaty i prowizje bankowe. W miarę możliwości finansowych, Fundacja może pokryć wymienione koszty z własnych środków, a zebrane w ramach zbiórki kwoty zostaną przekazane w pełnej wysokości.

W przypadku zamknięcia zbiórki w związku ze zrealizowaniem celu na jaki została prowadzona, środki zgromadzone przez Fundację przechodzą na realizację celów statutowych Fundacji i pozostają wyłącznie w dyspozycji Fundacji, która może przeznaczyć je na wsparcie innego podopiecznego.