Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Równik adres ul. Klonowa 8, Łochowo 86-065, tel. 509633635, e-mail: biuro@rownik.org.pl

 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zbiórki pieniężnej na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji, w tym w celu:

• realizacji płatności;

• wykonywania czynności związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą;

• udostępniania danych darczyńców podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

3) Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej realizacji zbiórki oraz jej rozliczenia.

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Okres przechowywania danych osobowych:

- Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia zbiórki oraz okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą - przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych na adres mailowy: biuro@rownik.org.pl

8) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, natomiast skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej, związanych z realizacją zbiórki.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.