Równik - klub aktywizacji i animacji społeczności 

Regulamin

rekrutacji

Regulamin

projektu

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie potencjału społecznego i podniesienia poziomu aktywności społecznej

15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z KC na

terenie LSR w wieku 60+ do 31.07.2023 r.

§ 2

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach w Klubie Seniora w tym:

zajęcia grupowe:

a) zajęcia usprawniające ruchowo - 40 godz;

b) zajęcia kulinarne-15 godz;

c) zajęcia manualne - 60 godz.;

d) zajęcia komputerowe –40 godz;

zajęcia indywidualne:

e) poradnictwo psychologiczne i pielęgniarskie 2 godz.;

wydarzenia kulturalne

f) 2 wyjścia do placówek kulturalno-rozrywkowych

oraz w ramach integracji

g) spotkania dyskusyjne/pogadanki – śr. 15 godz.

h) 2 spotkania otwarte tzw. Dni Seniora – 8 godz.

2. Opis realizacji zajęć:

realizowane w grupie 15 osobowej:

a) zajęcia usprawniające ruchowo – łącznie 40 godz. (8 godz. w m-cu - 2 razy w

tygodniu po 1 godz.)

b) zajęcia kulinarne - łącznie 15 godz. (1 raz w miesiącu po 3 godz.)

c) zajęcia manualne – łącznie 60 godz. (12 godz. w m-cu - 3 razy po 4 godz)

d) zajęcia komputerowe – łącznie 40 godz. (8 godz. w m-cu - 2 razy po 4 godz.)

zajęcia indywidualne:

e) poradnictwo psychologiczne i pielęgniarskie - 2 godz. na osobę zg ze

zdiagnozowanym w wywiadzie zakresem merytorycznym;

wydarzenia kulturalne

f) 2 wyjścia do placówek kulturalno-rozrywkowych np. kino i filharmonia -

łącznie 8 godz. (2 wyjścia po 4 godz.)

oraz w ramach integracji

g) spotkania dyskusyjne/pogadanki – śr. 15 godz. (1 raz w miesiącu po śr. 3 godz.)

h) 2 spotkania otwarte tzw. Dni Seniora - łącznie 8 godz. (2 spotkania po 4 godz.

1. Projekt pt. „„Równik” – klub aktywizacji i animacji społeczności lokalnej” jest realizowany przez

Fundację „Równik”.

2. Projekt jest realizowany w ramach Projektu Grantowego pn. „Projekt grantowy Stowarzyszenie

Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki” RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach RLKS.

4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie internetowej fundacji

https://rownik.org.pl/.

5. Okres realizacji projektu: 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.

6. Obszar realizacji projektu obejmuje obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla Lokalnej

Grupy Działania „Dwie Rzeki”

7. Regulamin określa kryteria uczestnictwa w projekcie.