W klubie Seniora Aktywni Seniorzy tworzone są żonkile - symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Uczestnicy Klubu Aktywni Seniorzy dołączyli się do akcji tworząc żonkile w ramach zajęć manualnych. Chcemy zostawić po sobie pamiątkę i przekazać nasze żonkile władzy miasta Bydgoszczy w celu rozdania tego symbolu mieszkańcom Bydgoszczy w dniu 80. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.

Oj dzieje się, dzieje w Klubie Seniora "Aktywni Seniorzy".
Bez względu na pogodę, przynajmniej raz w tygodniu seniorzy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych. Dużo uśmiechów, nawiązane nowe koleżeńskie relacje i radość życia to nas wszystkich łączy - a więc bawimy się świetnie. 

REGULAMIN

Klubu Seniora „Aktywni Seniorzy”

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

      REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne w wieku 60 lat i więcej, zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły poprawne dokumenty rekrutacyjne i spełniają wymagane kryteria dostępu:

 1. osoba mieszkająca na terenie miasta Bydgoszczy w woj. kujawsko - pomorskim (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 2. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały (kryteria dodatkowe):

 1. osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – (+3 punkt);
 2. osoba korzystających z PO PŻ - (+3 punkt);
 3. mężczyzna – (+3 punkt);

3. Sposoby weryfikacji kryteriów:

 1. zamieszkanie na terenie miasta Bydgoszczy – oświadczenie;
 2. status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - zaświadczenie lekarskie i oświadczenie;
 3. osoba z niepełnosprawnością; - orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza;
 4. wiek 60 lat i więcej – oświadczenie
 5. osoba korzystająca z PO PŻ – oświadczenie;

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek

spełniających kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

1. Projekt pt. Klubu Seniora „Aktywni Seniorzy” jest realizowany przez Fundację „Równik”.

2. Projekt jest realizowany w ramach Projektu Grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21.

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie internetowej fundacji https://rownik.org.pl/.

5. Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r.

6. Obszar realizacji projektu obejmuje miasto Bydgoszcz.

7. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

1. Kandydaci/-ki na Uczestników projektu złożą poniższe dokumenty rekrutacyjne

 1. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 2. Oświadczenia - stanowiącymi załączniki nr 2 - 8 do niniejszego regulaminu,
 3. Zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia określający statut osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub

komisji lekarskiej ZUS do celów rentowych, zaświadczenie lekarza o chorobie

psychicznej. Kopia w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z

oryginałem oraz dostarczyć oryginał do wglądu. W przypadku braku możliwości uzyskania orzeczenia weryfikacja na podstawie oświadczenia.

2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na

stronie internetowej: