REGULAMIN

„Klubu Seniora „Integracja+”

 

Projekt pt. „Klubu Seniora „Integracja+” jest realizowany przez Fundację Równik.

w ramach Projektu Grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 27.11.2022 r. Obszar realizacji projektu obejmuje miasto Bydgoszcz.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu

1. Każdy Uczestnik/czka ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Klubu Seniora;

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia oferowanych w Klubie Seniora;

c) wymagana frekwencja na zajęciach - 70% obecności, a w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych uczestnik skorzysta min. z 2 wydarzeń z 4 tj. kino, muzeum, Andrzejki i Dzień Seniora.

2. Brak nieusprawiedliwionego udziału w zajęciach, w których Uczestnik/czka zdeklarował/ła

swój udział może skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu Seniora, co skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej umowy.

3. Decyzję o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników projektu, będzie podejmował

Koordynator Projektu, po uprzednim kontakcie z Uczestnikiem/czką, z którego zostanie sporządzona notatka służbowa.

4. Każdy Uczestnik/czka zobowiązuje się do:

a) przestrzegania Regulaminu Klubu Seniora;

b) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Klubu Seniora;

c) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności;

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Klubie Seniora;

e) bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym do Projektu.

 

 

1. W ramach uczestnictwa w Klubie Seniora przewidziano formy wsparcia, których celem

jest:

a) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

c) działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalną (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania

z Internetu);

d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych;

e) tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać

w trudnościach życia codziennego;

f) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

g) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

2. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez uczestnictwo w cyklu zajęć:

  1. zajęcia ruchowe - 4 godz;
  2. zajęcia manualne - 6 godz;
  3. zajęcia kulinarne - 4 godz.;
  4. zajęcia komputerowe - 2 grupy x 10 osób; 50 godz./ grupę;
  5. poradnictwo specjalistyczne (prawnik – 1,5 godz., psycholog- 3 godz.);
  6. spotkania ze specjalistami (lekarz, pielęgniarka)- 3 godz.;
  7. wydarzenia kulturalne np: kino, muzea;
  8. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych ( Andrzejki Seniorów, Dzień Seniora);